Majority of the Pakistanis residing in Estonia are highly qualified and skilled people including engineers and software experts, said Chairman Pakistan Estonia Association (PEA) Dr. Yar Muhammad.

In a meeting with Mr. Enn Eesmaa, the first Vice-President of the Estonian Parliament at the Parliament House in Tallinn, Dr. Muhammad said that the total number Pakistanis in the country is about 150 people and vast majority of them are highest degree holders.

About 30% of the community is highly skilled engineers and software engineers who obtained jobs after completion of their education in Estonia. About 20% are either self-employed or have odd jobs. The rest are mostly students of PhD, Masters and Bachelors degree programs.

YarMuhammadEnnEesmaa3-min

Dr. Yar Muhammad also briefed about aims and objectives of Pakistan Estonia Association (PEA). The PEA is a platform to strengthen relationships between both countries, to increase the trade and cooperation in different sectors such as e-Governance, e-Voting and IT. The organization also works to promote international mobility to exchange of faculty members, researchers and students.

Dr. Muhammad also briefed  about the cultural activities of Pakistani community in different cities of Estonia and steps  were taken by PEA. The all efforts were highly appreciated by Mr. Enn Eesmaa. He emphasized on further efforts for enhancement of ties between Pakistan and Estonia.

YarMuhammadEnnEesmaa1-min

Dr. Muhammad, who is Lecturer at University of Tartu, Estonia has started his efforts for exchange of students and scholars between the two countries and so far has achieved an agreement on exchange faculty members between University of Tartu, Estonia and National University of Science and Technology (NUST), Pakistan.

Dr. Muhammad said that higher educational institutions of both sides play a significant role to promote bilateral relations, he added that collaborative study and research projects, joint degree, consulting contracts and others activities can be increased between Estonia and Pakistan. 

www.pakestonia.ee

https://www.facebook.com/PakistanEstoniaAssociation/

 • Большая часть пакистанцев живущих в Эстонии это высоко квалифицированные люди, среди которых инженеры и программисты, считает президент Пакистанского объединения в Эстонии (PEA), доктор Яр Мухаммад.

  На встрече с первым вице-спикером парламента Эстонии Энном Ээсмаа доктор Мухаммад заявил, что общее количество пакистанцев в стране около 150 человек и большинство из них имеют высшее образование.

  Около 30 жителей общины - высококвалифицированные инженеры и программисты, которые нашли работу после окончания обучения в Эстонии. 20 процентов из них работают сами на себя, или выполняют временные работы. Остальные - в основном студенты, кандидаты наук, или обладатели магистерской или бакалаврской степени.

  Доктор Яр Мухаммад также поведал о целях и задачах пакистанского сообщества в Эстонии (PEA). (PEA) - это платформа для укрепления отношений между двумя государствами, для увеличения торговли и сотрудничества в таких областях как электронное государство, э-голосование и информационные технологии. Организация также работает над созданием международного движения для обмена преподавателями, исследователями и студентами.

  Доктор Мухаммад также упомянул о культурной деятельности пакистанского общества в разных городах Эстонии и шагах предпринятых (PEA). Господин Энн  Ээсмаа высоко оценил все предпринятые шаги. Он подчеркнул важность дальнейших попыток направленных на укрепление связей между Пакистаном и Эстонией.

  Доктор Мухаммад работает преподавателем в Тартуском университете, он первый предпринял шаги для учебы и работу по обмену студентов и преподавателей двух стран. На сегодняшний день достигнуто соглашение по программе обмена членов факультета между Тартуским Университетом Эстонии и Национальным университетом науки и технологий Пакистана (NUST).

  Доктор Мухаммад отметил, что высшие учебные заведения обеих стран играют важную роль в налаживании двусторонних отношений, он добавил, что между Эстонией и Пакистаном могут увеличиться число совместных работ,  исследовательских проектов, двойных дипломов между университетами,  появиться контракт на оказание консультационных услуг, а также многие другие формы деятельности.

   

  http://www.pakestonia.ee

  https://www.facebook.com/PakistanEstoniaAssociation/

   

 • Suurem osa Eestis elavatest pakistanlastest on kõrgetasemelised spetsialistid, nende hulgas on insenere ja programmeerijad, sõnab Pakistani-Eesti assotsiatsiooni (PEA) juht, doktor Jar Muhammad. Kohtumisel riigikogu aseesimehe Enn Eesmaaga doktor Muhammad kinnitas, et Eestis elab ligi 150 pakistanlast ning neist valdav enamus on kõrgharidusega.

  Umbes 30 kogukonna liiget on tipp-insenerid ja -programmeerijad, kes asusid tööle pärast hariduse omandamist Eestis. Neist 20% töötavad kas oma firma heaks või on ajutise töö peal. Ülejäänud kogukonna moodustavad üliõpilased, teaduskandidaadid, bakalaureuse- ja magistrikraadi omanikud.

   

  Doktor Yar Muhammad rääkis muuhulgas ka Pakistani-Eesti assotsiatsiooni (PEA) eesmärkidest. PEA on platvorm, mis aitab kaas kahe riigi vaheliste suhete ja kaubanduse tugevdamisele ning hõlbustab koostööd e-riigi, e-valimiste ja üleüldse IT-valdkonnas. Ühenduse eesmärgiks on samuti rahvusvahelise liikumise loomine, mille kaudu saab teostada tudengite, õppejõudude ja teadlaste vahetusprogramme.

  Yar Muhammad rääkis ka Pakistani kogukonna kultuuritegevusest ja PEA ettevõtmistest Eesti erinevates linnades, millele Enn Eesmaa andis kõrge hinnangu. Riigikogu aseesimees rõhutas Pakistani ja Eesti vaheliste suhete edaspidise arendamise tähtsust.

  Doktor Muhammad on Tartu Ülikooli õppejõud. Just tema algatusel on tehtud samme, teostamaks kahe riigi vahelist üliõpilaste ja õppejõudude vahetust ning tänaseks on saavutatud vastav kokkulepe Tartu Ülikooli ja Pakistani Rahvusliku Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli (NUST) vahel.

  Yar Muhammad märkis, et mõlema riigi kõrgkoolidel on märkimisväärselt tähtis osa Eesti ja Pakistani vaheliste suhete edendamisel ning lisas, et tulevikus võib laiendada koostööd teadusprojektide osas, võtta kasutusele ülikoolide vaheline topeltdiplomi süsteemi, vastastikune nõustamine ja muud koostöövõimalused.

  http://www.pakestonia.ee

  https://www.facebook.com/PakistanEstoniaAssociation/

SHARE
Previous articleLifehack: mehed kannavad hidžaabi et naisi toetada
Next articleLIVEstonia 21/ 24 Gruusia
EST Pakistani-Eesti Assotsiatsioon (PEA) on platvormiks Eesti ja Pakistani vaheliste sotsiaal-, majandus- ja kultuurikontaktide loomisel ja arendamisel. PEA eesmärk on pakkuda paika, kus saavad kohtuda eestlased, Pakistanis sündinud eestlased, Eestis elavad pakistaanlased ja mõlema poole sõbrad erinevatest rahvustest. PEA toetab Eesti ja Pakistani suhete arengut ning eestlaste ja pakistaanlaste vaheliste kontaktide loomist, täites õiguskaitsja ja rahva hääle funktsiooni. ENG Pakistan Estonia Association (PEA) aims to provide a platform to promote and strengthen the broad-based social, economic and cultural ties between Estonia and Pakistan. The aim of the Association is to provide a meeting place for Estonians, Estonians of Pakistani Origin and Pakistanis residing in Estonia and friends of the two countries of any nationality. PEA wishes to contribute to expanding and deepening people-to-people contact and linkages between Estonia and Pakistan and play an advocacy role as a “people’s voice. PEA also wishes to play a role in specific fields, such as cooperation and development in education, research, trade, the social sector and other fields of interest to individuals, organizations, institutions, and companies from the two countries. RUS Эстонско пакистанская ассоциация (PEA) предоставляет платформу для продвижения и улучшения социальных, экономических и культурных связей между Эстонией и Пакистаном. Целью ассоциации является предоставление места для встреч эстонцам, эстонцам, родившимся в Пакистане, пакистанцам, живущим в Эстонии, и друзьям обеих стран любой национальности. (PEA) желает внести свой вклад в расширение и укрепление контактов среди людей и налаживание связей между Эстонией и Пакистаном выполняя роль правозащитника и голоса народа.

LEAVE A REPLY