Authors Posts by Settle in Estonia

Settle in Estonia

1 POSTS 0 COMMENTS Follow
EST
Eesti riik pakub uussisserändajatele võimalust osaleda kohanemisprogrammis selleks, et aidata Eestisse saabuvatel välismaalastel võimalikult kiirelt ning mugavalt omandada Eestis edukaks hakkamasaamiseks vajalikud esmased teadmised ja oskused – näiteks info elamislubade ja elamisõiguse omandamise ning pikendamise, tööturul ja hariduses osalemise, toetuste ja teenuste ning eesti keele oskuse jne kohta. Kohanemisprogrammis on võimalik osaleda kõikidel Eestis vähem kui viis aastat elanud:

1) välismaalastel, kellele on antud Eestis tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel;
2) Euroopa Liidu kodanikel, kes on omandanud Eestis tähtajalise elamisõiguse Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud alusel;
3) Euroopa Liidu kodanike perekonnaliikmetel, kellele on antud Eestis tähtajaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud alusel.

Infot saab jälgida Settle in Estonia Facebook lehel:
https://www.facebook.com/settleinestonia/

ENG
In order to support foreign nationals who have migrated to Estonia to settle in and to acquire the primary knowledge and skills, Estonia offers all new arrivals the opportunity to participate in an introductory Welcoming programme. The Welcoming programme is aimed at foreign nationals who have legally resided in Estonia for less than 5 years and are one of the following:

1) foreign nationals who have been granted temporary residence permit in Estonia on the basis of the Aliens Act or the Act on Granting International Protection to Aliens;
2) citizens of the European Union who have acquired the temporary right of residence in Estonia on the basis stipulated in the Citizen of the European Union Act;
3) family members of citizens of the European Union who have been granted the temporary right of residence in Estonia on the basis stipulated in the Citizen of the European Union Act.

Follow news on Settle in Estonia Facebook page:
https://www.facebook.com/settleinestonia/

RUS
Эстонское государство предлагает новоприбывшим возможность принять участие в адаптационной программе для того чтобы помочь приезжающим в Эстонию иностранцам как можно быстрее и удобнее приобрести базовые знания и навыки, необходимые для успешной адаптации к жизни в Эстонии, – например, информацию о получении и продлении видов на жительство и права проживания, участии в рынке труда и образовании, пособиях и услугах и изучении эстонского языка на начальном уровне и так далее. В адаптационной программе могут участвовать следующие жители Эстонии, прожившие здесь менее пяти лет:

1) иностранцы, которым был выдан срочный вид на жительство в Эстонии на основаниях, установленных в Законе об иностранцах или в Законе о предоставлении международной защиты иностранцам;
2) граждане Европейского союза, получившие в Эстонии срочное право проживания на основаниях, установленных в Законе о гражданах Европейского союза;
3) члены семей граждан Европейского союза, которым было предоставлено срочное право проживания на основаниях, установленных в Законе о гражданах Европейского союза.

Cледите за новостями в Фейсбуке:
https://www.facebook.com/settleinestonia/